Second Session 2018

Home/Second Session 2018

Second Session – July/August 2018

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
 25
Bruchim Habaim!
26
Mapat Yisrael
27
Erev Shabbat
28
Parashat
VaEtchanan
29
Yom Memshala
30
Yom Tzahal
31
Yom Tzahal 2
1
Yom Tzahal 3
2
Yom Semalim
3
Erev Shabbat
4
Parashat
Eikev
5
Yom Semalim 2
6
Yom Landmarks
7
Yom Landmarks 2
8
Yom Omanut
9
Yom Shira
10
Erev Shabbat
11
Parashat
Re’eh
12
Visiting Day
13
Yom Science and Technology
14
Yom Ochel Yisraeli
15
Yom Kibbutz Galuyot
16
Yom Sport
17
 Erev Shabbat
18
Parashat
 Shoftim
19
Gibushon
20
Packing Day
21
Shalom V’lehitraot