Second Session 2018

Home/Second Session 2018

Second Session – July/August 2018

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
 25
Bruchim Habaim!
26
27
Erev Shabbat
28
Parashat
VaEtchanan
29
30
31
1
2
3
Erev Shabbat
4
Parashat
Eikev
5
6
7
8
9
10
Erev Shabbat
11
Parashat
Re’eh
12
Visiting Day
13
14
15
16
17
 Erev Shabbat
18
Parashat
 Shoftim
19
20
21
Shalom V’lehitraot