Second Session – July/August 2017

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
 26
Bruchim HaBaim!
27
28
Erev Shabbat
29
Parashat
Devarim
30
31
1
Tisha B’Av
2
3
4
Erev Shabbat
6
Parashat
VaEtchanan
6
Visiting Day
7
8
9
10
11
Erev Shabbat
12
Parashat
Ekev
13
14
15
16
17
18
 Erev Shabbat
19
Parashat
 Re’eh
20
21
22
Shalom V’lehitraot