First Session – 2014

Home/2014/First Session – 2014

First Session – June/July 2014

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
 22
 Getting Ready
23
One Day More! 
24
Bruchim Ha Baim! 
25

Golan Day 1 

26
 Golan Day 2
27
 Erev Shabbat
28
Parashat
Chukat
29
Galil – Day 1
30
Galil – Day 2
1
Galil – Day 3
2
Chof Ha Yam   Day 1
3
Chof Ha Yam  Day 2
4
Erev Shabbat
5
Parashat
Balak
6
Maccabiah!
7
Maccabiah Day 2
8
Yehuda v’ Shomron   Day 1
9
 Yehuda v’ Shomron 
Day 2
10
Yehuda v’ Shomron   Day 3
11
Erev Shabbat
12
Parashat
Pinchas
13
Visiting Day
14
Negev
Day 1
15
Shiva Assar B’Tamuz
16
Negev
Day 2
17
Yom Nate
18
Erev Shabbat
19
Parashat
Matot
20
Messibat Siyum
21
Shalom v’ L’hitraot